Committee

INTERNATIONAL

Dr. Vijay Panchang, USA Dr. Jorgen Fredsoe, Denmark
Prof. S. Govindaraju Rao, USA Prof. Tad Murty, USA
Dr. Ranjit Galappatti, Sri Lanka Dr. S. Neelamani, Kuwait
Dr. Flemming Jakobsen DHI (India) Prof. Praveen Kumar, USA
Dr. Ramaswami Balachandra, Canada Dr. T. Moramarco, Italy
Dr. Vajapyam S. Shrinivasan, Brasil Dr. Jaswant Singh, USA
Dr. Mantha S. Phani Kumar, USA Dr. K.B. Mishra, Germany
Mr. S.M. Khalil, USA Mr. Anil K. Mishra, USA
  Dr. Ashwin Otta

NATIONAL

Dr. M.K. Sinha, Executive Member, NCA, Indore Dr. Z.S. Tarapore, ISH Pune
Shri. M.D.Kudale, Retd, AD, CWPRS, Pune Prof. M.C. Deo, IITB, Mumbai
Dr. P.D. Porey, Director, PGOI, Bhopal Prof. V.Sundar, IITM, Chennai
Dr. Jaya Kumar Seelam, CSlR-NIO, Goa Shri G.V.RamanaRa0, CWPRS, Pune
Dr. V.Sanil Kumar, CSlR-NIO, Goa Dr. H. L. Tiwari, MANIT, Bhopal
Dr. D. Nageshkumar, IISC Bangalore Dr. S.N. Londe, WIT, Pune
Dr. M.K. Nagaraj, NITK Suratkal Dr.M. Baba, Former Director, CESS
Dr. C.Gnanasheelan,llTM, Pune Dr. Prashanth J, NIT, Silchar
Dr. Balaji Ramakrishnan, IIT Bombay Dr. T. N. Prakash, Director, NCESS
Dr. Baldev Setia, NIT Kurushetra Dr. Manu, NITK, Suratkal
Dr. Vethamony, CSlR-NIO, Goa Dr. A.V. Hegde, NITK, Suratkal
Prof. A. D. Rao IIT Delhi Prof. T.l. Eldho, IIT Bombay
Dr. P. Chandramohan, INDOMER, Chennai Dr. D.G. Regulwar, GCOE, Aurangabad
Dr. K. V. Thomas Sc.G (th.),NCESS Dr. M. V. Ramana Murthy, Director, ICMAM
Dr. T.M.Purchure, COEP, Pune Shri Krishna Swamy, GM, Kamrajar Port Ltd
Shri K.Ramachandra Rao, CE, Paradip Port Dr. Jorgen Fredsoe, Denmark
Prof. Tad Murty, USA Dr. S. Neelamani, Kuwait
Prof. Praveen Kumar, USA Dr. T. Moramarco, Italy
Dr. Jaswant Singh, USA Dr. K.B. Mishra, Germany
Mr. Anil K. Mishra, USA Dr. Ashwin Otta
Dr. R.S.Kankara, ICMAM, Chennai Dr. R.P.Dubey, Sr.GM (P&H), Wapcos
Prof. S.A. Sannasiraj, IIT Madras Prof. K. Murali, IIT Madras
Dr.N.P.Kurian, Director, (th), NCESS Prof. P.L. Patel, SVNIT Surat
Dr. L. Sheela Nair, NCESS, TVM Shri V.G. Gharat, Manager, JNPT
Shri S.V. Madhubhavi, CM ,JNPT Shri Ashok Jain, Chief Engineer,KOPT
Dr. B. K. Jena, NIOT, Chennai Dr. V. Shrinivasulu, JNTU AP
Dr. A.V. Sriram, UVCE, Bangalore Shri Krishna Murthy, DCE, ALHW
Shri A.J. Lokhande, CE, Chennai Port Shri N. Venkatesh Prasad, CICEF
Shri H N Ashwath, CE (Civil), NMPT Prof. S.M. Yadav, SVNIT, Surat
Shri BalkrishnaYadav, ACE, WAPCOS Dr. R. Ramesh Director, NCSCM
Dr. Subbarao, NITKSuratkal Dr.G.S. Dwarakish, NITK Suratkal
Shri R.M. Khatsuria, ISH, Pune Shri P.B. Deolalikar, ISH, Pune
Dr. K.K. Khatua, NIT Rourkela Dr. S. S. C. Shenoi Director, INCOIS
Shri N. Ramesh, CWPRS, Pune Dr. M. A. Atmanand, NIOT, Chennai
Dr.D. Elangovan, NIO , Goa Shri. M. M. Kamath, CE (th), NMPT
Shri R.D. Mohapatra, SE, Paradip Port  

Organising Committee

Patron Secretary, MoWR,RD & GR
Chairperson Dr. (Mrs.) V. V. Bhosekar, Director, CWPRS, Pune
Co- Chair Shri T. Nagendra, Scientist - E, CWPRS, Pune
Organizing Secretaries Shri L R Ranganath (ISH)
  Dr. J.D. Agrawal (Publication)
Joint Organizing Secretaries Dr. R. G. Patil Dr. Prabhat Chandra
  Shri H.B.Jagadeesh Shri M.K. Pawar
  Shri A.A.Purohit Shri S. G. Manjunatha
  Shri Amit Kulhare Shri G.A. Rajkumar
Members Dr M.R.Bhajantri Shri.S.D.Ranade
  Dr. J. Sinha Shri A.V.Mahalingaiah
  Shri M.S.R.Naidu Shri B.R.Tayade
  Shri K.B.Bobade Shri B.Suresh kumar